ویتامین C (اسید اسکوربیک)

پرمیکس ویتامین C

ویتامین

پودر مخلوط در دان

گونه هدف: طیور

مقدار و روش مصرف:
۱ الی ۲ کیلوگرم در یک تن خوراک
(برحسب شدت علائم کمبود وتحت نظارت مستقیم  دکتردامپزشک)

تركيب: هر کیلوگرم حاوي:

ویتامین) Cاسید اسکوربیک)…………………………………………………      150 گرم

موادجانبی وحامل تا …………………………………………………………….. 1000 گرم

پرمیکس ویتامین C
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company