ویتامین E (دی ال–آلفا–توکوفرل استات)

پرمیکس ویتامین E

ویتامین

پودر مخلوط در دان

گونه هدف: طیور

مقدار و روش مصرف:
۱-۲ کیلوگرم در یک تن خوراک (برحسب شدت علائم کمبود و تحت نظارت مستقیم دکتر دامپزشک).

تركيب: هر کیلوگرم حاوي:

ویتامین E( دی ال -آلفا – توکوفرل استات) ………………….5500 واحدبین المللی

موادجانبی وحامل تا ………………………………………….1000 گرم

پرمیکس ویتامین E
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company