ویتامین D3 (کوله کلسیفرول)

پرمیکس ویتامین D3

ویتامین

پودر مخلوط در دان

گونه هدف: طیور

مقدار و روش مصرف:
۱ الی ۲ کیلوگرم در یک تن خوراک (برحسب شدت علائم کمبود و تحت نظارت مستقیم دکتر دامپزشک).

تركيب: هر کیلوگرم حاوي:

ویتامین D3( کوله کلسیفرول) ……………………………… 5000000 واحد بین المللی

موادجانبی وحامل تا ………………………………………….1000 گرم

پرمیکس ویتامین D3
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company