ویتامین K3 (منادیون)

پرمیکس ویتامین K3

ویتامین

پودر مخلوط در دان

گونه هدف: طیور

مقدار و روش مصرف:
۱ الی ۲ کیلوگرم در یک تن خوراک (بر حسب شدت علائم کمبود و تحت نظارت مستقیم دکتر دامپزشک).

تركيب: هر کیلوگرم حاوي:

ویتامین K3(منادیون) …………………………………5 گرم

مواد جانبی وحامل  تا……………………………….1000 گرم

پرمیکس ویتامین K3
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company