تايلوزين فسفات ۲۵٪

تایلووت®

آنتی‌ باکتریال

پودر مخلوط در دان

گونه هدف : طیور

میزان و نحوه مصرف:

درجوجه‌های گوشتی و پولت‌های جایگزین تخم‌گذار:

  • جهت كنترل و درمان بيماری‌های تنفسی: ۱۲۷ میلی‌گرم تایلوزین به ازای‌ هرکیلوگرم وزن بدن (معادل ۵۰۸ میلی‌گرم پرمیکس تایلووت®) یا ۴٫۴ كيلوگرم تایلووت® در هرتن خوراک در  ۵ روز اول زندگی و سپس درمان پرنده در سن ۴-۳ هفتگی تکرار شود (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).
  • جهت کنترل و درمان آنتریت نکروتیک: ۲۰ – ۱۰ میلی‌گرم تایلوزین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (معادل ۸۰ -۴۰ میلی‌گرم پرمیکس تایلووت®) به مدت ۷ روز (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).
تایلووت®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company