تايلوزين تارترات

تایلوفارما®

آنتی‌ باکتریال

پودر محلول در آب

گونه هدف :طیور گوشتی

میزان و نحوه مصرف:

جوجه‌های گوشتی و پولت‌های جایگزین تخم‌گذار:
جهت كنترل و درمان بيماری‌های تنفسی: ۲۰۰ – ۵۰ میلی‌گرم تایلوزین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت روزانه به مدت ۵-۳ روز (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری)
۰٫۵ گرم (۵۰۰ ppm) در یک لیتر یا یک ساشه تایلوفارما® در 200 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز.
جهت کنترل و درمان آنتریت نکروتیک: ۵0 – ۲۰ میلی‌گرم تایلوزین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت روزانه به مدت ۵ روز (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری). ۰٫۱۵ گرم (۱۵۰ ppm) در یک لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵ روز.

بوقلمون:
۰٫۵ گرم (۵۰۰ ppm) تایلوزین در یک لیتر یا یک ساشه تایلوفارما® در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵-۳ روز (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری)

تایلوفارما®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company