داکسی سایکلین ۵۰٪‬

داکسی‌فارما®

آنتی باکتریال

پودر محلول در آب

گونه هدف : طیور

میزان و نحوه مصرف:
۴۰ ميلی‌گرم داکسی فارما® روزانه برای هر كيلوگرم وزن بدن طيور به مدت ۳ تا ۵ روز.
يا ۲۰۰ تا ۴۰۰ گرم به ازای هر ۱۰۰۰ ليتر آب آشاميدنی بمدت ۳ تا ۵ روز.

داکسی‌فارما®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company