كلر تتراسايكلين ۵۰٪

کلومیکس®۵۰

آنتی‌ باکتریال

پودر مخلوط در دان

گونه هدف : طیور

میزان و نحوه مصرف:

از طریق خوراکی و مخلوط در دان تجویز می‌شود.
طیور: ۳۰-۲۰ ميلی‌گرم کلر تتراسایکلین به ازای هر كيلوگرم وزن بدن و يا ۸۰۰-۶۰۰ گرم پرميكس کلومیکس® ۵۰ در یک تن خوراک (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).
بوقلمون: ۸۰۰-۵۰۰ گرم پرميكس کلومیکس® ۵۰ در یک تن خوراک (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).

کلومیکس®۵۰
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company