کلرتتراسایکلین ۲۰٪

کلودیسول®

آنتی‌ باکتریال

پودر محلول در آب

گونه هدف: دام ،طیور

میزان و نحوه مصرف:

بر اساس ماده موثره:
طيور: ۳۰-۲۰ ميلی‌گرم کلر تتراسایکلین به ازای هر كيلوگرم وزن بدن به طور روزانه.
بوقلمون: ۳۰-۱۰ میلی‌گرم کلر تتراسایکلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به طور روزانه.
گوساله و بره: ۲۰-۱۰ میلی‌گرم کلر تتراسایکلین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به طور روزانه.

طول دوره درمان ۷-۵ روز است (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).

از طریق آب آشامیدنی:
طيور: ۱۰۰-۸۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب آشامیدنی.
بوقلمون: ۱۰۰-۶۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب آشامیدنی.

طول دوره درمان ۷-۵ روز است (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).

از طریق خوراک:
طيور: ۲۰۰۰-۱۵۰۰ گرم برای هر تن خوراک.
بوقلمون: ۲۰۰۰-۱۰۰۰ گرم برای هرتن خوراک.

طول دوره درمان ۳-۴ روز است (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).

کلودیسول®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company