دانوفلوكساسين ۱۶٫۷٪

دانوسین®

آنتی‌ باکتریال

پودر محلول در آب

گونه هدف : طیور

میزان و نحوه مصرف:
به ميزان ۵ ميلی‌گرم دانوفلوکساسين به ازای هر كيلوگرم وزن زنده، روزانه به مدت ۳ روز متوالی به صورت محلول در آب توصيه می‌شود. برای به دست آوردن میزان دوز مصرفی صحیح بایستی بر اساس دوز توصیه شده، تعداد و وزن حیوانات تحت درمان محاسبه گردد.

دانوسین®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company