اریترومایسین ۲۰٪

اریتروفارما®

آنتی‌ باکتریال

پودر محلول در آب

گونه هدف: طیور

نحوه و میزان مصرف:
۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم اریترومایسین ۲۰٪ در ۱۰۰۰ ليتر آب آشاميدنی به مدت ۵-۳ روز متوالی‌.

اریتروفارما®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company