کلوپیدول ۲۵٪

کلوپیدال®

ضد کوکسیدیوز سنتتیک

پودر مخلوط در دان

گونه هدف : طیور

میزان و نحوه مصرف:
درجوجه‌های گوشتی برای تمام دوره پرورش و پولت‌های تخم‌گذار (تا سن ۱۶ هفتگی): ۵۰۰ گرم کلوپیدال® در هر تن دان مصرفی (معادل ۱۲۵ پی‌پی‌ام کلوپیدول).

کلوپیدال®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company