موننسین سدیم ۱۰٪

پل کوکس®

ضد کوکسیدیوز

پودر مخلوط در دان

گونه هدف : دام،طیور

میزان و نحوه مصرف:

گونه هدف موننسین سدیم

بصورت خالص

(پی پی ام)

پرمیکس پل کوکس®

(گرم/تن خوراک )

زمان مصرف
جوجه گوشتی 120  – 100 1200  – 1000 کل دوره پرورش تا3روزقبل ازکشتار
پولت های جایگزین تخم گذار 120  – 100 1200  – 1000 تا سن 16 هفتگی
بوقلمون 100  – 60 1000  – 600 تا سن 16 هفتگی
بره وگوساله های پرواری 10 100 کل دوره پرورش
بره وگوساله های پرواری با کنسانتره وعلوفه 20 – 10 200 – 100 به ترتیب در طی اولین(40تا50روزگی)  و دومین دوره پرورش
گاو شیری ۲/۵ گرم پل کوکس ®به ازای هر راس روزانه ودر دو وعده مساوی
پل کوکس®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company