مولتی ویتامین

پلی‌تامین®

ویتامین

محلول خوراکی

گونه هدف : دام و طیور

مقدار و روش مصرف:

– طیور:  1 لیتر در  1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 7-5 روز  .

– دامهای جوان:

بره: 5/2 میلی لیتر به ازای هر راس در روز    .

گوساله وکره اسب :10 میلی لیتر به ازای هرراس در روز.

– دامهای آبستن:

میش:1 میلی لیتر   به ازای هر راس در روز  .

گاو و مادیان :10 میلی لیتر  به ازای هر راس در روز    .

پلی‌تامین®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company