مکمل ویژه به سفارش مشتری

مکمل ویژه

مکمل غذایی

پودر مخلوط در دان

گونه هدف : طیور

مقدار و روش مصرف:
مقدار دارو و مدت زمان درمان بایستی تحت نظر دکتر دامپزشک یامتخصص تغذیه تعیین گردد.

مکمل ویژه
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company