تايلوزين فسفات ۲۵٪

نیازوفید®(فیدوزین®)

آنتی‌ باکتریال

پودر مخلوط در دان

گونه هدف : طیور

میزان و نحوه مصرف:

درجوجه‌های گوشتی و پولت‌های جایگزین تخم‌گذار:

جهت كنترل و درمان بيماری‌های تنفسی: ۱۲۷ میلی‌گرم تایلوزین به ازای‌ هرکیلوگرم وزن بدن (معادل ۵۰۸ میلی‌گرم پرمیکس نیازوفید®) یا ۴٫۴ كيلوگرم نیازوفید® در هرتن خوراک در ۵ روز اول زندگی و سپس درمان پرنده در سن ۴ – ۳ هفتگی تکرار شود (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).
جهت کنترل و درمان آنتریت نکروتیک: ۲۰ – ۱۰ میلی‌گرم تایلوزین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (معادل ۸۰ – ۴۰ میلی‌گرم پرمیکس نیازوفید®) به مدت ۷ روز (بر اساس سن، وزن، نوع و شدت بیماری).

نیازوفید®(فیدوزین®)
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company