نئومایسین سولفات20%

نئومایسین سولفات20%

آنتی بیوتیک

محلول خوراکی

گونه هدف : طیور

موارد مصرف :

نئومایسین جهت درمان آنتریت باکتریایی در طیور ناشی از باکتریهای حساس به نئومایسین مانند اشرشیاکلی، سالمونلا و گونه های کمپیلوباکتر است، به کار می رود.

نحوه  ومیزان مصرف :

11میلی گرم به  ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 1 لیتر محلول نئومایسین 20% در 2 الی 4 هزار  لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3  روز

نئومایسین سولفات20%
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company