نئومایسین سولفات ٪۲۰

نئوفارما®

آنتی باکتریال

پودرمحلول درآب

 

 

گونه هدف : طیور، گوساله شیرخوار

  • میزان و نحوه مصرف:

گوساله: ۲۰-۱۰ میلی‌گرم نئومایسین سولفات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل ۲-۱ گرم نئوفارما® ٪۲۰ به ازای ۲۰ کیلوگرم وزن بدن روزانه، به مدت ۵-۳ روز.

طیور: ۳۰-۱۰ میلی‌گرم‌ نئومایسین سولفات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل ۱۵۰-۵۰ گرم نئوفارما® ٪۲۰ در ۲۰۰-۱۵۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵-۳ روز.

 

نئوفارما®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company