نئومایسین سولفات 20%

نئوفارما®

آنتی باکتریال

پودرمحلول درآب

 

 

گونه هدف : طیور، گوساله شیرخوار

  • میزان و نحوه مصرف:

گوساله: 20-10 میلی‌گرم نئومایسین سولفات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 2-1 گرم نئوفارما 20% به ازای 20 کیلوگرم وزن بدن روزانه، به مدت 5-3 روز.

طیور: 30-10 میلی گرم‌نئومایسین سولفات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن معادل 150-50 گرم نئوفارما 20%در 200-150 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز.

 

نئوفارما®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company