ویتامین ب کمپلکس + الکترولیت

مینراپلکس®

ویتامین

محلول خوراکی

گونه هدف:دام ،طیور

میزان و نحوه مصرف:

طیور: یک لیتر از محلول در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ تا ۵ روز متوالی.

سایر موارد :طبق نظر دامپزشک.

مینراپلکس®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company