موننسین سدیم ۱۰٪

موننتین®

ضد کوکسیدیوز

پودر مخلوط در دان

گونه هدف : دام ،طیور

میزان و نحوه مصرف:  نحوه مصرف به‌صورت خوراکی و از طریق مخلوط کردن با خوراک است.

گونه هدف موننسین سدیم

بصورت خالص

(پی پی ام)

پرمیکس موننتین®

(گرم/تن خوراک )

زمان مصرف
جوجه گوشتی 120  – 100 1200  – 1000 کل دوره پرورش تا3روزقبل ازکشتار
پولت های جایگزین تخم گذار 120  – 100 1200  – 1000 تا سن 16 هفتگی
بوقلمون 100  – 60 1000  – 600 تا سن 16 هفتگی
بره وگوساله های پرواری 10 100 کل دوره پرورش
بره وگوساله های پرواری با کنسانتره وعلوفه 20 – 10 200 – 100 به ترتیب در طی اولین(40تا50روزگی)  و دومین دوره پرورش
گاو شیری 5/2 گرم موننتین ®به ازای هر راس روزانه ودر دو وعده مساوی
موننتین®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company