لوامیزول7.5%

لوامیزول ۷٫۵%

ضدانگل

محلول خوراکی

گونه هدف :  دام و طیور

مقدار و روش مصرف:

بصورت خوراکی با استفاده از درنچر و یا سرنگ بدون سر سوزن تجویز می‌گردد:

گاو، گوسفند و بز: ۱ میلی‌لیتر به ازاء هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن (معادل ۷٫۵ میلی‌گرم لوامیزول هیدروکلراید به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن).

در گاوهای با وزن بیشتر از ۳۰۰ کیلوگرم به ازاء هر ۱۰ کیلوگرم یک میلی‌لیتر و در گوسفندان با وزن بالاتر از ۶۰ کیلوگرم به ازاء هر ۵ کیلوگرم ۰٫۵ میلی‌لیتر بیشتر مصرف شود.

طیور: ۳۰-۲۵ میلی‌گرم لوامیزول هیدروکلراید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن.

لوامیزول ۷٫۵%
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company