فلورفنيكل ۱۰٪

فنیل فورال®

آنتی‌ باکتریال

محلول خوراکی

گونه هدف : طیور

میزان و نحوه مصرف:

۲۰ ميلی‌گرم به ازای هر كيلوگرم وزن بدن در روز معادل يک ليتر فنیل فورال® در ۱۰۰۰ ليتر آب آشامیدنی به مدت ۵ روز متوالی.

فنیل فورال®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company