فسفومایسین کلسیم ۲۵٪

فسفوفارما®

آنتی‌ باکتریال

پودر محلول در آب

گونه هدف: طیور

نحوه ومیزان مصرف:
۱۶۰ ميلی‌گرم به ازای هر کیلو گرم وزن بدن روزانه مدت ۳-۵ روز متوالی به آب آشاميدنی اضافه گردد.

فسفوفارما®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company