تایلوزین فسفات ٪۲۵

فارماسین ®250

آنتی باکتریال

پودرمخلوط دردان

فارماسین ®250
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company