مادورامایسین آمونیوم ۱٪

سیگروسین®

ضد کوکسیدیوز

پرمیکس گرانول مخلوط در دان

گونه هدف : طیور

میزان و نحوه مصرف:
پرمیکس سیگروسین® را بایستی به میزان ۵۰۰ گرم در تن خوراک (معادل ۵ میلی گرم مادورامایسین آمونیوم به ازای هر کیلوگرم خوراک) مصرف نمود .

سیگروسین®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company