ویتامین AD3ECK3

سیداک®

ویتامین

محلول خوراکی

گونه هدف :طیور ، گوساله ،گاو ،گوسفند، بز

میزان و نحوه مصرف:

طیور: 1 لیتر در هر 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 تا 5 روز.
گوسفند و بز: 1 میلی‌لیتر به ازای هر راس در روز.
گاو و گوساله: 2 میلی‌لیتر به ازای هر راس در روز.

سیداک®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company