مکمل ویتامینه و معدنی به سفارش مشتری

سوپرامیکس®

مکمل غذایی

پودر مخلوط در دان

گونه هدف : طیور

مقدار و روش مصرف:
مدت و مقدار مصرف با نظر دکتر دامپزشک یا متخصص تغذیه تعیین گردد.

سوپرامیکس®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company