سولفادیمیدین ٪۳۳٫۳

سولفافارما®

آنتی بیوتیک

محلول خوراکی

  • گونه هدف :دام ،طیور

 

  • مقدار و نحوه مصرف:

طيور: ۱۳۴ تا ۱۹۶ ميلی‌لیتر به ازای هر كيلوگرم وزن زنده، روزانه به مدت 4 روز متوالی (هر ۲۵۰ ميلی‌ليتر در ۱۲۵ ليتر آب آشاميدني روزانه)

نشخواركنندگان: شروع درمان: ۲۲۰ ميلی‌لیتر سولفاديميدين سديم به ازای هر كيلوگرم وزن زنده در روز اول (۳۰ ميلی‌لیتر به ازای هر ۵۰ كيلوگرم وزن زنده). ادامه درمان: ۱۱۰ ميلی‌لیتر سولفاديميدين سديم به ازای هر كيلوگرم وزن زنده در روزهاي دوم و سوم و چهارم (۱۵ ميلی‌لیتر به ازای هر ۵۰ كيلوگرم)

سولفافارما®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company