ویتامین ث ٪۵۰

رومیتامین®

ویتامین

پودرمحلول در آب

  • گونه هدف :  طیور
  • مقدارو روش مصرف:

-درموارد استرس ناشی از درجه حرارت، استرس تولید در طیور تخمگذار، استرس ناشی از تغییرات در سالن:

۱۲-۶ گرم در ۱۰۰ لیتر آب (معادل ۱۵-۱۰ میلی گرم اسید اسکوربیک برای هر کیلوگرم وزن زنده حیوان) حداقل به مدت ۳ روز.

-درموارد استرس ناشی از واکسیناسیون یا نوک چینی، شوک گرمایی یا سرمایی و موارد مشابه: ۱۲ تا ۲۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب (معادل ۲۰ –۱۵ میلی‌گرم اسید اسکوربیک برای هر کیلوگرم وزن زنده حیوان) حداقل به مدت ۳ روز.

– در موارد بیماری های عفونی و انگلی: ۲۰ گرم در ۱۰۰ لیتر آب (معادل ۴۰ – ۳۰ میلی‌گرم اسید اسکوربیک برای هر کیلوگرم وزن زنده حیوان) حداقل به مدت ۳ روز‌.

رومیتامین®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company