ديكلازوريل ۰٫۵٪

دیکلامیکس®

ضد کوکسیدیوز سنتتیک

پودر گرانول مخلوط در دان

گونه هدف : طیور

میزان و نحوه مصرف:
۲۰۰ گرم ديكلاميكس® (معادل ۱ گرم یا ۱ ppm دیکلازوریل) در هرتن خوراک نهایی مخلوط می‌شود.

دیکلامیکس®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company