تیل مایکوزین ٪۲۵

تیل کوزین®

آنتی بیوتیک

محلول خوراکی

  • گونه هدف :   طیور

 

  • مقدار و روش مصرف:۱۵-۲۰ میلی‌گرم تیل مایکوزین به ازای هر کیلوگرم وزن زنده پرنده روزانه به مدت 3روز. یک بطری 240 میلی‌لیتری تیل­‌کوزین® در۸۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ روز متوالی (معادل ۷۵ میلی‌گرم تیل مایکوزین در هر لیتر آب آشامیدنی).
تیل کوزین®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company