ساکارومیسس سروایسیا

تپاکس®

پربيوتيک (محرک طبيعی رشد)

پودر مخلوط در دان

گونه هدف : دام ، طیور ، آبزیان

میزان و نحوه مصرف:

گونه هدف زمان مصرف مقدارمصرف
 

 

جوجه گوشتي

پيش دان

ميان دان

پس دان

1000 گرم در يك تن دان مصرفي

500 گرم در يك تن دان مصرفي

300-250 گرم در يك تن دان مصرفي

هفته 4- 1

هفته 8- 4

1000 گرم در يك تن دان مصرفي

500 گرم در يك تن دان مصرفي

مرغ تخمگذار

 

در طول دوره پرورش

 

500 – 700گرم در يك تن دان مصرفي
گوساله

گاو گوشتي

گاو گوشتي

گاو شيري

___

تا وزن 300 كيلوگرم

بالاي وزن 300 كيلوگرم

در طول دوره پرورش

روزانه 4/1 گرم به ازاي هر راس

روزانه 3 گرم به ازاي هر راس

روزانه 6 گرم به ازاي هر راس

روزانه 8-6 گرم به ازاي هر راس

ماهي

ميگو

حداقل براي 3 ماه متوالي اول

حداقل براي 3 ماه متوالي اول

نيم تا يك كيلوگرم در يك تن ماده غذايي

يك الي يك و نيم تا يك كيلوگرم در يك تن ماده غذايي

بوقلمون در طول دوره پرورش يك الي يك و نيم تا يك كيلوگرم در يك تن دان
تپاکس®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company