آمپرولیوم9.6%

آمپرولیوم ۹٫۶٪

ضدکوکسیدیوز

محلول خوراکی

گونه هدف : طیور (گوشتي، تخمگذار، مادر)، و بوقلمون

نحوه  و میزان مصرف :

عفونت شدید : 500 میلی لیترازمحلول در200لیترآب آشامیدنی به مدت 3تا5روز

عفونت متوسط : 250 میلی لیترازمحلول در200لیترآب آشامیدنی به مدت 3تا5روز

عفونت خفیف : 125 میلی لیترازمحلول در200لیترآب آشامیدنی به مدت 3تا5روز

ابتدا مقدار تعیین شده از محلول را قبل از اضافه کردن به تانک درمانی در 10 لیتر آب بطور کامل حل نمایید .

آمپرولیوم ۹٫۶٪
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company