آمپرولیوم ۲۵٪ + اتوپابات ۱٫۶۸٪

آمپروفید®(آمپروپلاس®)

ضد کوکسیدیوز سنتتیک

پودر مخلوط در دان

گونه هدف : طیور

میزان و نحوه مصرف:

جوجه گوشتی: ۵۰۰ گرم در هر تن دان. اين ميزان به طور مداوم تا ۳ روز قبل از كشتار به جيره غذايی اضافه گردد.
بوقلمون: ۵۰۰ گرم در هر تن خوراک. اين ميزان بايد به طور مداوم تا سن ۱۰-۸ هفتگی به جيره غذايی اضافه شود.
پولت‌های تخم‌گذار و مادر: ميزان توصيه شده بر اساس سن پرنده به قرار زير است:

  • تا سن ۶ هفتگی ۴۰۰ گرم در هر تن دان (در مناطقی كه احتمال بروز كوكسيديوز وجود دارد ميزان دارو در اين مرحله سنی تا ۵۰۰ گرم در هر تن دان می‌تواند افزايش يابد).
  • از سن ۱۲-۶ هفتگی ۳۲۵ گرم در هر تن دان.
  • از سن ۱۸-۱۲ هفتگی ۲۵۰ گرم در هر تن دان. در نیمچه‌های مادری که مصرف غذا در آن‌ها محدود شده باشد، میزان دارو تا ۵۰۰ گرم در هر تن می‌تواند افزایش یابد.
آمپروفید®(آمپروپلاس®)
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company