آمپروليوم ۲۰٪

آمپرودیسول®

ضد کوکسیدیوز

پودر محلول در آب

گونه هدف : طیور

میزان و نحوه مصرف:

پيشگيری: ۱۰۰ گرم دارو در ۳۰۰ ليتر آب آشاميدنی به مدت ۲-۱ هفته.
درمان: ۱۰۰ گرم دارو در ۱۶۰-۸۰ ليتر آب آشاميدنی به مدت ۷-۵ روز.

آمپرودیسول®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company