او.آر.اس

آریالیتاس®

الکترولیت خوراکی

پودرمحلول در آب

  • گونه هدف : دام
  • میزان و نحوه مصرف :

25 گرم پودر اوآراس در1 لیتر آب آشامیدنی (متناسب با وزن دام 1تا5/1 لیتر از محلول3  نوبت در روز به مدت 3-5روز)

 

آریالیتاس®
©2020 Darusazan Iran - Veterinary Pharmaceutical Company