پلی تامین

مقدار و روش مصرف:

طیور : ١ لیتر در هر ١٠٠٠ لیتر آب آشامیدنی به مدت ٣ تا ٥ روز.
گوسفند و بز : ١ میلی لیتر به ازای هرراس در روز
گاو وگوساله : ٢ میلی لیتر به ازای هرراس در روز

طیور : ١ لیتر در هر ١٠٠٠ لیتر آب آشامیدنی به مدت ٣ تا ٥ روز.
گوسفند و بز : ١ میلی لیتر به ازای هرراس در روز
گاو وگوساله : ٢ میلی لیتر به ازای هرراس در روز

طیور : ١ لیتر در هر ١٠٠٠ لیتر آب آشامیدنی به مدت ٣ تا ٥ روز.
گوسفند و بز : ١ میلی لیتر به ازای هرراس در روز
گاو وگوساله : ٢ میلی لیتر به ازای هرراس در روز