شرکت آزمایشگاههای تولیدی داروسازان ایران  دراسفند ماه سال ۱۳۸۹ پس از انجام مراحل قانونی موفق به اخذ موافقت های لازم و پروانه پخش سراسری ازسازمان دامپزشکی کشور جهت انجام فعالیت توزیع سراسری  دارو ، مکمل و مواد بیولوژیک درکشورگردید. هدف از ایجاد و تاسیس واحد پخش سراسری استفاده از توان بالقوه موجود در استان های کشور در راستای توزیع مویرگی هوشمند و سریع می باشد .

انبار پخش سراسری شرکت داروسازان ایران  واقع درقزوین ، شهرک صنعتی البرز به مساحت ۱۲۰۰متر مربع باظرفیت حدود ۴۰۰ تن دپوی محصولات ، مجهز به قفسه بندی استاندارد ولیفتراک برقی می باشد همچنین دراین انبار به منظور حفظ کیفیت داروها، دما ورطوبت به صورت دائمی کنترل ، ثبت ونگهداری می شوند.

روزانه بین  ۴ الی ۱۰ خودرو حامل محصولات دامپزشکی باظرفیتهای متفاوت به نقاط مختلف کشورارسال می گردد.یعنی روزانه حدود ۳۰ تن دارو ومکمل درشبکه مصرف ، توزیع و در سامانه قرنطینه کشوری وسامانه توزیع سازمان دامپزشکی  ثبت وکنترل می شود .

درحال حاضر ۵ خودرو باظرفیت های ۱ ،۵،۳،۲ و۱۰ تن بصورت دائمی حضور دارند ومابقی مرسوله ها از طریق خودروهای کد دار طبق ضوابط بهداشتی سازمان دامپزشکی ازپایانه باربری کشوری استفاده می شود.

لازم بذکراست کلیه مراحل بارگیری ،ارسال وتحویل محصولات ارسالی از طریق تیم مستقر در انبار پخش سراسری وطبق قابلیت های فنی وتخصصی نرم افزار CRM کنترل می شود.