لیست محصولات مرتبط

قيمت :   ریال

این دسته دارویی شامل موارد زیر می باشد :

1)        ب . کا.سول ( ویتامین های گروه B + ویتامین K )   ضد کوکسیدیوزها  - پودر قابل حل در اب

2)        الفادی ویتامین AD3E  - ضد کوکسیدیوزها  - محلول خواکی

3)        سیداویت  ویتامین  AD3E   ضد کوکسیدیوزها  - محلول خوراکی

4)        سیداک -  ویتامین  AD3E   - ضد کوکسیدیوزها  - محلول خوراکی

5)        پلی تامین مولتی ویتامین   ضد کوکسیدیوزها  - محلول خوراکی

6)        پلی لیت - مولتی ویتامین   ضد کوکسیدیوزها  - محلول خوراکی

7)        مینزا پلکس ویتامین  ب کمپلکس + الکترولیت - ضد کوکسیدیوزها  - محلول خوراکی

8)      پلی پلکس- ویتامین ب کمپلکس - ضد کوکسیدیوزها  - محلول خوراکی

9)        ال ساراترین- ال کارنتین پودر مخلوط در دان پروویتامین

10)     تپاکس- پربیوتیک پودر مخلوط در خوراک طیور و ابزیان پربیوتیک( متحرک طبیعی رشد)

11)     هوستازیم پی فیتاز 5000 -  پودر مخلوط در دان

12)     فارماهاگزین برم هگزین + منتول ) محلول خوراکی - موکولیتیک (خلط آور و موکولیتیک)