لیست محصولات مرتبط

قيمت :   ریال

این دسته دارویی شامل انتی بیوتیک ها ، ضد کسیدیوزها، ویتامین ها و الکترولیتها  و مکملهای تغذیه ای و درمانی می
باشد
لیست محصولات این شرکت که جهت جوجه گوشتی کاربرد دارند به شرح زیر ذاست :


1)        دانوسین - دانوفلوکساسین %16/7 - انتی بیوتیک-پودر محلول در اب

2)         فنیل فنورال (فلورفنيكل 10% ) - آنتي بیوتیک مصنوعی(شیمیایی) – محلول خوراکی

3)        فلوكوئيد فلومكوئين 20% - انتی بیوتیک محلول خوراکی


4)       
كلوميكس- كلرتتراسايكلين 50% - انتی بیوتیک - پودر مخلوط در دان


5)       
فیداکس - اکسی تتراسایکلین50% انتی بیوتیک - پودر مخلوط در دان


6)       
فيدوزين- تايلوزين فسفات 25% -  انتی بیوتیک پرومیکس گلانوله مخلوط در دان


7)       
کلودیسول - كلرتتراسايكلين 20% - آنتي بیوتیک -پودر محجلول در اب


8)
       
امپرودیسول – امپرولیوم- ضد کوکسیدیوزها -  پودر قابل حل در اب

9)        امپروپلاس - آمپروليوم 25% + اتوپابات 68/1%- ضد کوکسیدیوزها- پودر مخلوط در دان

10)     کویدن 25 - كلوپيدول 25%- ضد کوکسیدیوزها- پودر مخلوط در دام

11)     سولفاکینوکسالین –دیاوردین – ضد کوکسیدیوزها - محلول خوراکی

12)     فارماکلوزاین – سولفاکلوزاین 3% - ضد کوکسیدیوزها – پورد محلول در اب

13)     دیکلامیکس – دیکلازوریل 5/. درصد- ضد کوکسیدیوزها - پرمیکس گرانوله مخلوط در دان

14)     دیاسولفا – دیاوردین – ضد کوکسیدیوزها - سولفا کینو کساسین  - محلول خوراکی

15)     موننتین – موننسین 10%  - ضد کوکسیدیوزها  - پودرمخلوط دردان

16)     ساکوکس 120 –  سالینومایسین 12 %- ضد کوکسیدیوزها  - پریمیکس میکروگرانوله مخلوط در دان

17)     سیگروسین – مادورایسین – ضد کوکسیدیوزها  - گرانول یک درصد

18)     ب . کا.سول ( ویتامین های گروه B + ویتامین K )   ضد کوکسیدیوزها  - پودر قابل حل در اب

19)     الفادی ویتامین AD3E  - ضد کوکسیدیوزها  - محلول خواکی

20)     سیداویت  ویتامین  AD3E   ضد کوکسیدیوزها  - محلول خوراکی

21)     سیداک -  ویتامین  AD3E   - ضد کوکسیدیوزها  - محلول خوراکی

22)     پلی تامین مولتی ویتامین   ضد کوکسیدیوزها  - محلول خوراکی

23)     پلی لیت - مولتی ویتامین   ضد کوکسیدیوزها  - محلول خوراکی

24)     مینزا پلکس ویتامین  ب کمپلکس + الکترولیت - ضد کوکسیدیوزها  - محلول خوراکی

25)     پلی پلکس- ویتامین ب کمپلکس - ضد کوکسیدیوزها  - محلول خوراکی

26)     الفا دی ویتامین  AD3E ویتامین - محلول خوراکی

27)     سیداویت ویتامین AD3EC - ویتامین - محلول خوراکی

28)     سیداک - ویتامین AD3EC - ویتامین - محلول خوراکی

29)     پلی تامین مولتی ویتامین ویتامین - محلول خوراکی

30)     پلی لیت مولتی ویتامین + الکترولیت ویتامین محلول خوراکی

31)      مینرا پلکس ویتامین ب کمپلکس + الکترولیت - ویتامین محلول خوراکی

32)     پلی پلمیکس  - و یتامین ب + کمپلکس - ویتامین محلول خوراکی

33)     فارما هگزین برم هگزین + منتول - ویتامین محلول خوراکی

34)     ویتاسین -  اسپرین + ویتامین C ویتامین-  پودر محلول در اب

35)     سیداویت ویتامین AD3EC ویتامین محلول خوراکی

36)     سیداک ویتامین3 AD3ECK - ویتامین محلول خوراکی

37)     پلی تامین- مولتی ویتامین - ویتامین محلول خوراکی

38)     پلی لیت مولتی ویتامین + الکترولیت - ویتامین محلول خوراکی

39)     مینراپلکس- ویتامین ب کمپلکس+ الکترولیت - ویتامین محلول خوراکی

40)     پلی پلکس- (ویتامین ب کمپلکس) ویتامین- محلول خوراکی

41)     مکمل 5/. درصد جوجه های گوشتی سوپرامیکس 5/. درصد