هوستازیم¬پی

قيمت :   ریال

هوستازیم­پی  (فیتاز 5000)

       پودر مخلوط دردان

  • دسته دارويي: آنزیم

مكانيسم اثرموارد مصرف: هوستازیم­پی آنزیم 6-فیتاز(میواینوزیتول هگزافسفات 6-فسفوهیدرولاز از نسل جدید آنزیم های فیتاز با منشاء باکتریایی گونهPicia Pastoris  می باشد که قادر به شکستن مولکول­های اسید فیتیک جیره است. تجزیه اسید فیتیک (میواینوزیتول هگزا 6- فسفات منجر به آزاد سازی فسفر، اینوزیتول، پروتئین، آمینواسیدها، کربوهیدراتها، نشاسته، انرژی، لیپیدها و عناصر کلسیم، فسفر و منیزیم و سایر عناصر کمیاب مانند روی و همچنین سایر مواد مغذی باندشده با فیتات می­شود. هوستازیم پی موجب بهبود هضم آمینواسیدها و کربوهیدرات­ها می­گردد. با توجه به اینکه فیتاز تنها آنزیمی است که فسفر موجود در اقلام جیره را آازاد می­سازد ، مصرف هوستازیم پی موجب بهبود اثر بخشی فسفر در جیره غذایی طیور و بوقلمون می­شود.