موننتين® موننسين 10 درصد

قيمت :   ریال

موننتين® موننسين  10 درصد

 پودرمخلوط دردان

دسته دارويي: كوكسيديواستات يونوفوره
 

 

 

تركيب: هر كيلوگرم موننتين® حاوي:

 

100 gr

Monensin ..............             ........................ ....……….........…………….

1000 gr

Excipients q.s. to……………………....…………………                                   ..……

 

 

فرمول مولکولی :

C36H62O11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختار مولکولی :

 

  • مكانيسم اثر: موننتين® يك آنتي­بيوتيك يونوفوره وسيع­الطيف مي­باشد كه از جدا شده است. موننتين® قادر است بايون ­هاي فلزات يك ظرفيتي مثل سديم و پتاسيم كمپلكس هاي يوني قابل حل در چربي تشكيل دهد. كمپلكس موننسين-كاتيون، غشاهاي بيولوژيك را نسبت به يون­هاي سديم و پتاسيم نفوذپذير مي­سازد و بدين ترتيب روي اعمال مختلف سلولي وابسته به انتقال يون اثر می گذارد. در نتيجه انتقال يون ها، بعضي از اعمال ميتوكندريايي كه شامل اكسيداسيون سوبسترا و هيدروليز آدنوزين­تری ­فسفات مي­باشد، مهار مي­گردد. موننسين سبب افزايش ورود سديم و تحريك پمپ سديم- پتاسيم مي­شود و اين اعمال باعث تجمع يون سديم، افزايش فشار اسمزي و جذب آب و در انتها موجب تورم و انهدام انگل مي­گردد.

 

  • موارد مصرف: موننتين® بعنوان كوكسيديواستات در جوجه­هاي گوشتي و پولت های جايگزين تخم­گذار و مادر براي پيشگيري از كوكسيديوز ناشي از گونه­هاي بيماريزاي آيمريا از قبیل آيمريا آسرولينا، آيمريا تنلا، آيمريا ميواتي، آيمريا نكاتريكس، آيمريا ماگزيما وآيمريا برونتي بكار مي­رود. اين دارو همچنين در بوقلمون­هاي پرواري براي پيشگيري از كوكسيديوز ناشي از آيمريا آدنوئيدس، آيمريا گالوپاوونيس و ايمريا مله اگريمیتيس کاربرد دارد.

 

  • مقدار و روش مصرف:
  • -         جوجه هاي گوشتي و نيمچه­هاي تخم­گذار: 1000- 1200 گرم پرميكس موننتين® در يك تن دان (حاوي 100-120 ميلي گرم موننسين فعال در هر كيلو خوراك) بخوبي مخلوط گردد. اين ميزان دارو بايد به طور مداوم در جوجه­هاي گوشتي تا 3 روز قبل از كشتار و در نيمچه­هاي تخم­گذار حداكثر تا سن 16 هفتگي به جيره غذايي اضافه گردد.   
  •   بوقلمون : 900 تا 1000 گرم پرميكس موننتين® در يك تن خوراك (حاوي 90 تا 100 ميلي­گرم موننسين فعال در هر كيلو خوراك) اين ميزان از دارو به طور مداوم حداكثر تا سن 16 هفتگي به جيره غذايي اضافه گردد.

در گاوهای شیری روزانه 300 تا 350 میلی گرم در روز معادل 3 تا 5/3 گرم در روز

 

موارد عدم مصرف: موننتين® در جيره غذايي سگ و اسب و ساير تك سمي­ها نبايد مورد استفاده قرار گیرد زيرا مصرف آن در اين حيوانات كشنده است. اين دارو نبايد با ساير كوكسيديواستات ­ها مخلوط شود. موننسين نبايد در مرغ­هاي شاخ­دار و يا ساير گونه­هاي پرندگان، مرغ­هاي تخم­گذار که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسند  و بوقلمون هايي كه در حال تخم­گذاري هستند مصرف شود 

 

  • تـوجـه ! : دوز درماني و دوز سمي و كشنده اين دارو نزديك به­هم می­باشند (در جوجه­ها LD50 = 284 ± 47 ميلي­گرم در هر كيلوگرم) لذا هنگام مصرف اين دارو دقت لازم را در مورد ميزان مصرف دارو به كار بريد. اين دارو به طور همزمان با مواد حاوي تيامولين مصرف نگردد. قبل از مخلوط كردن پرميكس موننتين®

 

تداخل دارویی : در مصرف هم­زمان موننسین با تیامولین و اولئاندومایسین تضعیف رشد یا مرگ ممکن است اتفاق بیافتد . اگر موننسین همراه باکلرامفنیکل ، اریترومایسین و سولفونامیدها مصرف شود احتمال بروز مسمومیت وجود دارد. 

 

 

  • موارد احتياط:

-       در هنگام مخلوط كردن وكار با دارو از لباس و دستكش­هاي محافظ و ماسك ضد غبار استفاده نماييد.

-       پس از مخلوط كردن دست­ها را با آب و صابون بشوئيد.

-       در صورت تماس تصادفي با چشم، آنرا بلافاصله با آب فراوان بشوئيد.

-       از تماس مستقيم دارو با پوست بايد اجتناب شود.

-       پس از استفاده درب كيسه را محكم ببنديد.

اثرات جانبي: در صورت عدم وجود كوكسيديوز در گله، كاهش ميزان رشد در جوجه­هايي كه به ميزان 100 ميلي­گرم موننسين به ازاي هر كيلوگرم جیره، تغذيه شده بودند گزارش گرديده است. تحت بعضي از شرايط كاهش رشد ايجاد شده همراه مصرف موننسين با افزايش ميزان پتاسيم در جيره غذايي بر طرف مي شود.

  • شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی­گراد، دور از تابش مستقیم نور و در پاکت های در بسته نگهداری شود . دور از دسترس کودکان نگه­داری گردد.زمان پرهيز از مصرف: 3  روز قبل از كشتار طيور بايد از جيره غذايي حذف گردد.

مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از تاریخ تولید.

 بسته بندی: پاکت­های آلومینیومی سه لایه 5 کیلوگرمی.